Ostfriesisch
De Lytse Prins

Och, lytse prins, sa stadichoan begûn ik wat sicht op dyn lytse inankelike libben te korijen. Do hiest skoftenlang gjin oare ferdivedaasje as de wille oan it ûnderge am fan de sinne. Dat hearde ik de moarns fan de fjirde dei doe’tst tsjin my seidest: Ik mei g’aach oer it ûnder gean fan de sinne.

Sinne

Sprache:  Ostfriesisch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Germanisch > Westgermanisch > Westniederdeutsch > Ostfriesisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Rantum, Schleswig-Holstein

| Impressum |