Siebenbürgisch-Sächsisch

Klīne Prinz

Åch meng klīn Prinz, esi nōch uch nōch hun ech deng klīn schwermëadig Liëwen verstūnden. Long Zett huëst te, am dech ze zerstroan, nest ūndert gehuët åls de Schienhiet des Sånnenajndergungs. Ech hun det erfuëren um Morgen des vierten Dåges wä te mer sōst: Ech hun den Sånnenajndergung sīr garen.

Sånn

Sprache:  Siebenbürgisch-Sächsisch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Germanisch > Westgermanisch > Weitere > Siebenbürgisch-Sächsisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Brasov, Rumänien

| Impressum |