Chinesisch
小王子

(Xiǎo wáng zǐ)

啊!小王子,我终于渐渐了解你那小小的身躯里,蕴藏的是何等的忧伤与秘密了。这么久以來,你只能靠静静地欣赏斜阳来消磨时间。这是我在第四天清晨才知道的,那时,你对我说:”我真的好喜欢看落日。“

Sonne: 太阳 (tài yáng)

Sprache:  Chinesisch

Sprachfamilie: Sinotibetisch > Sinitisch > Chinesisch > Mandarin

Schrifttyp: logographisch > chinesisch

Ort: Zhejiang, China

| Impressum |