Kategorie: Letzebuergesch

Letzebuergesch (Luxemburg)

Letzebuergesch
De Klenge Prënz

A, klenge Prënz, lues a lues hun ech däi klengt melancholescht Liewe verstanen. Fir dech opzemonter en has de laang weider näischt as wéi d’Sonn, wann déi lues ënnergaangen as. Dat hun ech dee véierten Dag verstanen, wéi s de mer gesot hues: Ech gesin sou gär, wann d’Sonn ënnergeet.

Sonn

Sprache:  Letzebuergesch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Germanisch > Westgermanisch > Alemannisch > Letzebuergesch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Luxemburg

| Impressum |