Kategorie: Alemannisch

Deutsch (Zürich)

Deutsch (Zürich)
De Chlii Prinz

Ach chleene Prinz, so noa un noa han ich di kleene und schwermüdige Leebe verstande. Lange Zit hascht du, um dich zu zerstreue, nüt andres gehoa als die Lieblichkeit for de Sonnenuntergang. Doa han ich am Morge von de vierte Tach erfahre, wo du mir gesait hascht: Ich lieb die Sonneuntergang sehr.

Sonne

Sprache: Deutsch

Sprachfamilie: Indogermanisch > Germanisch > Westgermanisch > Alemannisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Bern, Schweiz

| Impressum |

Deutsch (Stuttgart)

Deutsch
Der kleine Prinz

Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hascht du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes ghabt als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtescht: „Ich lieb die Sonnenuntergänge sehr.“

Sonne

Sprache:  Deutsch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Germanisch > Westgermanisch > Alemannisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Stuttgart, Baden-Württemberg

| Impressum |

Letzebuergesch (Luxemburg)

Letzebuergesch
De Klenge Prënz

A, klenge Prënz, lues a lues hun ech däi klengt melancholescht Liewe verstanen. Fir dech opzemonter en has de laang weider näischt as wéi d’Sonn, wann déi lues ënnergaangen as. Dat hun ech dee véierten Dag verstanen, wéi s de mer gesot hues: Ech gesin sou gär, wann d’Sonn ënnergeet.

Sonn

Sprache:  Letzebuergesch

Sprachfamilie:  Indogermanisch > Germanisch > Westgermanisch > Alemannisch > Letzebuergesch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Luxemburg

| Impressum |

Deutsch (Lindau am Bodensee)

Deutsch
Der kleine Prinz

Ach, kleiner Prinz, so nach und nach habe ich dein kleines schwermütiges Leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu zerstreuen, nichts anderes getan als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des vierten Tages, als du mir sagtest: „Ich liebe die Sonnenuntergänge sehr.“

Sonne

Sprache:  Deutsch

Sprachfamilie: Indogermanisch > Germanisch
> Nordgermanisch > Westgermanisch > Hochdeutsch > Alemannisch/Bairisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Lindau am Bodensee, Bayern

| Impressum |

Alemannisch (Donaueschingen)

Alemannisch
Dr glai Prinz

Oh, glaine Prinz, so mit de Zet hani di glai schwermietig Lebe begriffe. Langi Zit häsch als onzigi Abwächslung nimme di schene Sonneuntergäng kha. Des hani am vierte Tag am Morge erfahre, wo d zue mer gsait häscht: Ich had Sonneuntergäng gern.

Sonne

Sprache:  Alemannisch

Sprachfamilie:  Indogermanisch
> Germanisch > Westgermanisch > Alemannisch

Schrifttyp: phonographisch > alphabetisch > lateinisch

Ort: Donaueschingen, Baden-Württemberg

| Impressum |